Tất cả
Cung 50 vk4x mcs +12 tinh luyện 8 đ...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
1,200,000đ
Kunai 50 vk mcs+12 tinh luyện 7 , q...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
500,000đ
Kiếm 67 vk+14 tinh luyện 4 , full 1...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 67
600,000đ
Kiếm 98 vk+12 tl6, mắt 2, mắt 1, 7...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
750,000đ
Kunai 50 vk+12 tl6,, full +12, găng...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
1,050,000đ
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 62
140,000đ
Kunai 43 vk mcs+12 tinh luyện 9, gi...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 43
850,000đ
Kiếm 67 vk+14 tl9,full+12, nón tl0,...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 67
1,200,000đ
Tiêu 84 vk+14, 2m15, 2m14, 3m12, yo...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 84
1,100,000đ
Tiêu 106 vk+14 tl6, full+14, 2m15,...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 106
1,400,000đ
Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14,...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 61
1,350,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 75
150,000đ
Quạt buff
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
190,000đ